Polityka Prywatności

WPROWADZENIE

1. Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób O-CHOINKA wykorzystuje dane osobowe użytkownika, którzy odwiedzają nasze strony internetowe, wchodzą z nami w interakcję oraz korzystają z naszych usług. Informuje ona również o prawach użytkownika do prywatności oraz o tym, jak prawo chroni użytkownika.
2. Ważne jest, aby zapoznali się Państwo z niniejszą polityką prywatności, aby byli Państwo w pełni świadomi, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Państwa dane.
3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z prawa do prywatności, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej polityce prywatności. Zespół O-CHOINKA pozostaje do Państwa dyspozycji.

ADMINISTRATOR DANYCH

4. Administratorem danych osobowych jest GRUPA EVADA Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP 5272942121.

ZBIERANE DANE OSOBOWE

5. O-CHOINKA zbiera różne informacje o swoich klientach i gościach, gdy są one O-CHOINKA przekazywane, gdy użytkownicy korzystają z usług O-CHOINKA lub gdy O-CHOINKA pozyskuje je z innego źródła. Zbierane dane można przyporządkować do następujących kategorii:

Dane identyfikacyjne Imię, nazwisko
Dane kontaktowe Numer telefonu, adres dostawy
Dane finansowe Numer rachunku bankowego
Dane techniczne Adres IP, przeglądarka, wersja systemu
Dane użytkowe Numer zamówienia
Dane śledzące Identyfikator sesji

6. O-CHOINKA gromadzi, udostępnia i wykorzystuje Dane zagregowane (dane statystyczne lub demograficzne), które jednak nie stanowią danych osobowych. Jeśli dane te łączone są przez O-CHOINKA z danymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika wówczas dane zagregowane są traktowane przez O-CHOINKA jako dane osobowe.
7. O-CHOINKA nie gromadzi danych wrażliwych (danych specjalnej kategorii), w tym danych ujawniających pochodzenie rasowe, etniczne, przekonania religijne, danych dotyczących życia seksualnego i orientacji, poglądów politycznych, informacji o zdrowiu i chorobach oraz danych biometrycznych i genetycznych.
8. Jeśli dany użytkownik decyduje się nie udostępniać O-CHOINKA jakiś danych może to spowodować niemożność realizacji zamówienia przez O-CHOINKA. W przypadkach, w których prawo wymaga zgody jest ona dobrowolna. O-CHOINKA nie polega jednak wyłącznie na zgodzie użytkowników przetwarzając dane.

SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

9. O-CHOINKA używa różnych metod gromadzenia danych osobowych, tj.:

Bezpośrednie interakcje Użytkownik przekazuje dane bezpośrednio O-CHOINKA. Przekazanie następuje wraz z zakupem (zawarciem umowy), kontaktem pocztą lub kontaktem telefonicznym oraz kontaktem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Zbieramy w ten sposób Dane identyfikacyjne oraz Dane kontaktowe.
Działania zautomatyzowane Dane zbierane są automatycznie, podczas interakcji z O-CHOINKA (w tym, za pośrednictwem strony internetowej), poprzez pliki cookies oraz narzędzia analityczne.

Zbieramy w ten sposób Dane techniczne, Dane użytkowe oraz Dane śledzące. Możemy także zbierać Dane zagregowane.
Od osób trzecich Dane przekazywane są przez podmioty zewnętrzne względem O-CHOINKA (w tym, przez podmioty świadczące usługi śledzące, statystyczne itp.), o ile podmioty te posiadają podstawę prawną do przekazania. Podstawą tą jest zazwyczaj zgoda użytkownika.

Zbieramy w ten sposób Dane techniczne, Dane użytkowe oraz Dane śledzące. Możemy także pozyskiwać Dane finansowe (operatorzy płatności) oraz, przy autentykacji, Dane identyfikacyjne i Dane kontaktowe (portale społecznościowe).

SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH

10. Sposób wykorzystania danych przez O-CHOINKA uzależniony jest od tego, w jakim celu dane zostały przekazane lub pozyskane:

Gdy wykonujemy już zawartą umowę lub chcemy ją zawrzeć. Przykładowo, gdy użytkownik składa zamówienie.
Gdy jest to uzasadnione interesami O-CHOINKA lub interesami osób trzecich, a interesy użytkownika nie są nadrzędne. Przykładowo, gdy mamy uzasadnione podejrzenie wystąpienia oszustwa; gdy O-CHOINKA chce poinformować o nowych usługach.
Gdy O-CHOINKA musi wykonać nałożony, prawny obowiązek. Przykładowo, w celu rozliczeń podatkowych.

Co do zasady jednak, O-CHOINKA wykorzystuje jednak dane do:

a. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a w przypadku użytkowników, z którymi zawarto umowę – także do realizacji tej umowy (realizacja zamówienia);
b. obsługi zapytań, wniosków i zleceń;
c. działań marketingowych (marketing produktów własnych);
d. celów analitycznych oraz by poprawić działanie stron internetowych i usług z nim związanych; e. celów rozwoju, naprawy lub testów różnych funkcjonalności;

PODSTAWIA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH. RETENCJA

11. O-CHOINKA może przetwarzać dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

Wykonanie umowy lub czynności przed jej zawarciem Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe oraz Dane finansowe
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez O-CHOINKA , nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez O-CHOINKA działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

O-CHOINKA nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Dane kontaktowe
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi O-CHOINKA przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą)
Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe oraz Dane finansowe
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez O-CHOINKA, nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania.
Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez O-CHOINKA , nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe oraz Dane finansowe
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona danych oraz zabezpieczenie przed wyłudzeniami Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez O-CHOINKA , nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata)
Dane identyfikacyjne, Dane kontaktowe oraz Dane finansowe

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

12. Osobie, której dane dotyczą (użytkownik) przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od O-CHOINKA dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO
Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie osoba, której dane przetwarzane są przez O-CHOINKA na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO) ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego osoba, której dane przetwarzane są przez O-CHOINKA , ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Prawo do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. O-CHOINKA w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

13. Realizacja uprawnień osoby, które dane dotyczą następuje poprzez

PROFILOWANIE

14. O-CHOINKA nie dokonuje profilowania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

15. Dane zbierane przez O-CHOINKA co do zasady nie są przekazywane podmiotom trzecim. O-CHOINKA może jednak:
a. przekazywać dane osób, które zawarły z O-CHOINKA umowę (złożenie zamówienia) dostawcą oraz podwykonawcą;
b. przekazywać dane osób, które skorzystały z usług O-CHOINKA podmiotom wspierającym O-CHOINKA w dostarczaniu usług, takim jak podmioty obsługujące płatności, czy dostawcy narzędzi analitycznych (np. Google Analitycs);
c. przekazać dane organom ściągania, organom nadzorczym, podmiotom realizującym zadania publiczne lub innym, gdy obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa. Przekazanie danych zawsze musi nastąpić na podstawie przepisu prawa lub stosownej umowy (powierzenie przetwarzania danych osobowych).
16. Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym O-CHOINKA dba o to, by zapewnione były odpowiednie środki bezpieczeństwa. W szczególności O-CHOINKA zawiera odpowiednie umowy (standardowe klauzule umowne) w celu zabezpieczenia przesyłanych danych osobowych oraz dokonuje przekazywania danych do państw, dla których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedzi stopień ochrony.

COOKIES I ANALITYKA

17. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony internetowe (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta użytkownik).
18. O-CHOINKA korzysta obecnie z następujących plików cookies:
a. COOKIE_CART
b. REF_KEY
Pliki te są potrzebne do analizy ruchu i nie są niezbędne do prawidłowego działania stron O-CHOINKA internetowych. O-CHOINKA udostępnia łatwy sposób na wyłączenie tych plików.
19. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności stron internetowych.

Zadzwoń